Tudta-e?
az Atlantai Egyetem kutatói kimutatták, hogy egyetlen ujj megmozdítása 0,1, a lélegzés 1, egy lépés pedig 67 watt teljesítményt jelent!

171 - 172. szám - 2018. december - 2019. január

2. rész

Az emberi értékek és az értékvesztés

Nem azt fogja megtanulni, amit ezerszer elismétlünk, hanem azt, amit lát tőlünk.
BORI Mária | a szerző cikkei

8

Az értékvesztett időkben, nagyon sokszor, hiányoljuk azokat az értékeket, vezéreszméket, amelyek rendet tesznek a világunkban, hisz „az emberi értékek a társadalom építőkövei, azok a jellemvonások és képességek, amik lehetővé teszik az emberek közös, eredményes tevékenységeit. Meglétük alapvető a működő közösségek fenntartásában.„- írja az Alternatív Gazdasági Lexikon.

Ha az értékek kerülnek szóba, legelőször az erkölcsi értékek jutnak eszünkbe, nem is csoda, hisz úgy tartják a szakemberek, hogy „a különböző értékrendek mindegyike néhány közös erkölcsi alapértékre épül”, és a mindennapi életünkben szinte napi szinten szembesülünk velük, hisz irányítják a viselkedésünket, ezek azok az irányelvek, amelyek meghatározzák a jó és a rossz fogalmát. Különösképp a kisgyermekek számára az alapvető értékkategóriák ősidők óta mindmáig, a „jó-rossz” polarizációjában fogalmazódnak meg. Az iskola és a neveléselméletek többsége is az erkölcsi értékek elsődlegességéből indul ki. Hogy mennyire fontos emberi kérdésről van szó, utal az a tény is, hogy évszázadokra visszamenően, minden korban, foglalkoztak vele a gondolkodók, elsősorban a filozófusok, de az egyházak is fontos kérdésként kezelik ezt a témát. Az értékek kérdése, a nagy, emberi értékek kérdése. Az értékeknek számos felosztása van. Pl.: általános és specifikus, nemzetközi és nemzeti, egy-egy népcsoportra jellemző, objektív és szubjektív, reális és ideális, egyéni és társadalmi… De vannak világnézeti, erkölcsi, kulturális, egyetemes emberi, vannak anyagi, szellemi és erkölcsi értékek, és még sorolhatnánk. Vannak külső és belső értékek is. Számomra talán a belső értékek fontosabban, hisz ahogy ezt már megfogalmazták a hozzáértők, a belső értékek „olyan ideálok, amelyek irányítják vagy minősítik a személyes indíttatásokat, másokkal való kapcsolatainkat vagy a munkánk, karrierünk iránti elhivatottságot. Az erkölcsökhöz hasonlóan, segítenek elkülöníteni a helytelent a helyestől, mintegy információt szolgáltatva számunkra a helyes életvezetéshez." Hogy nincsenek véletlenek az életben, bizonyítja az is, hogy a napokban, amikor mélyebben kezdtem el foglalkozni e cikkem írásával, jelent meg és kezdett keringeni a Facebook oldalakon a következő Charles Reade idézet: „Ügyelj gondolataidra, mert azok szabják meg szavaidat! Ügyelj szavaidra, mert azok szabják meg a tetteidet! Ügyelj a tetteidre, mert azok szabják meg szokásaidat! Ügyelj szokásaidra, mert azok szabják meg jellemedet! Ügyelj jellemedre, mert az szabja meg sorsodat!”.

Az, hogy kinek, mi a fontos, melyek azok az értékek, amelyek döntéseinket leginkább befolyásolják, mindenkinél más és más. A belső értékeket szinté csoportosíthatjuk: a személyes, a kulturális, a társadalmi, a munkával kapcsolatos értékek csoportjába. Pl. az egyéni, vagy személyes értékek, amelyek általánosságban, a legtöbb ember számára fontosak a következők: mások iránti tisztelet, a saját magunk iránti tisztelet, a tisztaság, az egészség- és jó kondíció megőrzésének fontossága, a tanulás fontosságába vetett hit, az önfegyelem, a szavahihetőség, az igazságosság, az őszinteség, pontosság, kedvesség, nagylelkűség, könyörületesség, nyitottság, türelem, figyelmesség, stb. hasonlóan részletezhetőek a munkával és a társadalommal kapcsolatos értékek is.

Hogy visszatérjünk az iskolarendszer alapértékeihez, a következőkkel találkozunk az oktatási törvényekben: pl. a biológiai lét, az emberi élet védelme, a másság tiszteletben tartása, a más fajta értékrendeket, világnézeteket vallók iránti tolerancia, az egyes egyének, csoportok autonómiájának tiszteletben tartása, az emberi jogok tisztelete, a különböző szinten szerveződő közösségek és a nemzet, nemzeti kisebbség hagyományainak tisztelete, a haza szeretete, a szülők, az idősebbek megbecsülése, stb. Mindezek nagyon fontosak minden egyén számára az életben, hisz értékkomplexumokba, értékrendszerekbe szerveződve, befolyásolják a gyermekek, de a felnőttek magatartását, önértékelését és egyben mások értékelését is. Ezeket az értékeket a felnövekvő nemzedékeknek személyes példamutatással, a másság elfogadásával, a másság tiszteletben tartásával, a lelkiismeretességgel, empátiával, az igazságossággal, az erkölcsi nevelésre való nagyobb odafigyeléssel örökíthetjük át. Értékeket közvetítünk, és értékeket őrzünk meg a nevelés által. Nem szabad szem elől téveszteni, hogy nemcsak a szülők és a pedagógusok nevelnek, hanem a gyermekek körül élő felnőttek is, nevelnek a médiák, különösen a televízió, a filmek, az interneten, a Youtube-on közvetített tartalmak, stb.

Itt az utolsó pillanat, hogy átgondoljuk és megegyezzünk abban, hogy mit tartunk kívánatosnak és fontosnak nálunk, most, itt és ma. Melyek azok a normák, viselkedési szabályok, amiket gyermekeinknek felállítunk, hogy azok később felnőttként meg tudják oldani életfeladataikat, helyt tudjanak állni az életben.

Ahhoz, hogy nevelhessünk, kialakíthassuk a közös értékrendet, és az ezekből fakadó viselkedési szabályokat, alkalmazni kell minden nevelési eszközt. Nem szabad kihagyni a gyerekek életéből a meggyőzést, a követelést, a gyakorlást se, helye van a büntetésnek és az elismerésnek is a nevelésben, és semmi sem rögzül megfelelőképpen, ha nem alkalmazzuk az értékelést és legfőképp az ellenőrzést.

Ne feledkezzünk meg arról se, hogy csak a családi értékekre tud igazából építkezni a későbbiekben az óvoda és az iskola, mert fontos, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk és hova tartunk. Ezek pedig a szeretet, elfogadás, biztonság, önbizalom, az egymásról való gondoskodás, az összetartás, a másik munkájának a megbecsülése és tisztelete, az, hogy Ne bánts!

Felhasznált irodalom:
1. Alternatív Gazdaság lexikon, http://hu.alternativgazdasag.wikia.com/wiki/Emberi_Értékek
2. Legfontosabb értékek az életben: http://users.atw.hu/andrea/értékek1.html
3. Jánosi Beatrix: Értékek ppt (2012.09.08.)
4. Az érték fogalma a pedagógiában, az értékek típusai, eduline.hu/segedanyagtalalatok/letolt/3777

Kapcsolódó cikkek

ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2024 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor