Tudta-e?
hogy a négyesikrek születésének valószínűsége 1:490.000!

53. szám - 2008. augusztus 25.

A TÖRTÉNELEM NAGY CSATÁI

A Kolini csata (1757. június 18.)

Amikor VI. Károly Ausztria császára (magyar királyként III. Károly) 1713. április 19-én ünnepélyesen kihirdette a Habsburg-család nőági örökösödését szabályzó "Pragmatica Sanctio"-t, valószínűleg senki sem gondolta Bécsben, hogy csaknem három évtized múlva fél Európa hadba száll a Habsburg trónért. ...

1. rész
2. rész

A Kolini csata:

1757. június 18-a reggelén nagyjából azonos létszámú, 31.240 porosz és 28.870 császári-királyi katona készülődött az összecsapásra. A csatározások hajnali öt óra körül kezdődtek, amikor Joachim Tresckow porosz tábornok lovas- és gyalogosalakulatai elfoglalták Planjant, majd ezt követően megindult az elővéd, Hans Joachim Zieten tábornok 35 lovasszázada és Johann Dietrich Hülsen tábornok gyalogsága. Mögöttük három oszlopban fejlődött fel a porosz sereg.

II. Frigyes vezérkarával Welim térségében a "Zur goldenen Sonne" ("Az aranynaphoz" címzett) fogadóban ütötte fel a főhadiszállását. A reggeli köd felszállását követően a fogadó tetejére felkapaszkodó porosz uralkodó meglepve tapasztalta, hogy délre, a Prága-Kolin postaúttal szemben az ellenfél csapatai már csatarendben állnak. Tábornokaival úgy értékelte a helyzetet, hogy az ellenség védelmi állásokat foglalt el, így a támadást neki kell megindítania.
Mivel a reggeli, mintegy 15 km-es menet során az egységek szétszakadoztak, s a katonák elfáradtak, a csapatok felzárkóztatása után a fővezér pihenőt rendelt el, maga pedig néhány kisebb lovasalakulattal felderítésre indult. Ennek során megállapította, hogy a tagolt terepviszonyok és az ellenséges tüzérség elhelyezkedése miatt eredményes támadást csak a Krechor és Radowesnitz között elhelyezkedő jobbszárny ellen lehet intézni. Ezt a hadműveletet az általa már sikeresen alkalmazott ferde harcrend alkalmazásával kívánta végrehajtani, mely során a porosz balszárny csapatai lépcsőzetesen támadva, Radowesnitznél délre bekanyarodva oldalba támadják az ellenfelet. A támadás fedezésére Zieten huszártábornok csapatait Nádasdy Ferenc lovassági tábornok hadtestének távoltartására Kolin felé rendelték, miközben Johann Hülsen tábornok gyalog- és lovasalakulatainak Krechort kellett birtokba vennie.

Bár a császári hadvezetés a porosz felvonulást látva a balszárny tartalékát a jobbszárny alakulata mögé csoportosította át, ám déltájban már úgy vélték, hogy aznap nem fog sor kerülni az összecsapásra. Csaknem ugyanebben az időben II. Frigyes viszont kiadta a támadási parancsot tábornokainak, sőt a körülötte lévő katonákhoz intézett beszédében már megelőlegezte számukra a győzelmet, a "döntő" győztes csata megvívására lelkesítette őket, "hiszen gyenge ellenségünk már félelemmel várja a végítéletet".


A csata hadmozdulatai

A porosz támadás délután egy órakor az előhad kelet felé való menetével kezdődött, majd ezt két oszlopban követte a haderő zöme. Élükön a győzelmében biztos II. Frigyes kivont karddal lovagolt. Amikor a porosz elővéd Bradics falu közelébe ért, az egységek csatarendbe fejlődtek, és a haditervnek megfelelően zárt sorokban, zeneszóval támadásra indultak Krechor térségében. A támadókat erős tüzérségi kartács- és puskatűz fogadta, de veszteségeik ellenére rendületlenül nyomultak előre a falu felé. A nagy erőkkel végrehajtott támadás láttán Daun, - Nádasdy tanácsára - a gyalogosalakulatokkal, többek közt a Haller-ezred katonáival erősítette meg a jobbszárny szélén a Krechor és Radowesnitz között lévő tölgyerdőt, és csapatokat vezényelt a Krechor mögötti magaslatra is. Miután a heves ellenállás következtében Johann Hülsen porosz tábornok támadása elakadt, három gránátos zászlóaljat vezényeltek a harccsoport megerősítésére. Ezzel egyidőben Joachim Zieten tábornok Kutlirnál lévő lovassága rátámadt Nádasdy hadtestére. A kapott parancs értelmében a császári-királyi lovasság nem bonyolódott nagyobb harcba, hanem rövid kézitusa után visszavonult a tölgyes mögé, ahol a gyalogsági tűz visszafordulásra késztette az ellenfél lovasait.

Közben II. Frigyes megváltoztatta eredeti haditervét, és utasítást adott, hogy a balszárny gyalogságának zöme ne Kurlitz irányába vonuljon, hanem már Bradicsnál forduljon dél felé, hogy csatlakozzon az áttörést végrehajtó elővédhez. Ezt követően az egész arcvonal élesen jobbra kanyarodott, hogy segítséget adjon a Krechor környékén harcoló Hülsen-csoportnak. II. Frigyes a balszárnyon lévő erőket Bristvi ellen küldte. A Móric annhalt-dessaui herceg és a Christoph Manstein vezérőrnagy vezette középhad és jobbszárny feladata Chocenitz elfoglalása és a Przerowsky-magaslaton elhelyezett ellenséges erők semlegesítése volt. A császáriak jobbszárnyán továbbra is kemény tűzharc folyt, annak ellenére, hogy a Hülsen tábornok vezette porosz egységeknek időközben sikerült elfoglalniuk az ellenfélnek a Krechor mögötti magaslaton elhelyezett lövegeit, és onnan ágyútüzet zúdítottak a védekező csapatokra.

Bár a porosz jobbszárny csapatai Chocenitz elfoglalása után a kapott parancs ellenére tovább támadtak, a Przerowsky-magaslatot nem tudták elfoglalni. A balszárnyon II. Frigyes vezetésével általános támadás kezdődött, amelyet többek közt a katonai határőrvidéki és a Károly József-gyalogezredbeli katonák heves és pontos puskatüze az ezredlövegek hathatós támogatásával megállított. Krechor elfoglalását követően Hülsen tábornok csapatai támadást indítottak a tölgyesben elhelyezett egységek ellen is. A támadás a heves tüzérségi és puskatűzben, valamint a megjelenő huszárság ellenlökése nyomán összeomlott. A siker nyomán a császári-királyi csapatoknak végül is sikerült visszafoglalni a Krechor mögötti dombon elhelyezett ágyúikat, és helyreállítani az ellenség által áttört arcvonalat.


II. Frigyes tábornokai körében

Mialatt a Heinrich Wied-Runkel és Klaudius Sincere osztrák tábornokok által vezetett hadosztályok lassan felülkerekedtek a makacsul rohamozó porosz egységeken, a Nádasdy Ferenc vezette hadtest és a Joachim Zieten vezényelte alakulatok között a század egyik legnagyobb lovas összecsapása fejlodött ki. Nádasdy parancsnoksága alatt mintegy száz lovasszázad - magyar huszárok, szász könnyűlovasok, osztrák vértesek és dragonyosok - indult rohamra a tölgyes és a Kurlitz közötti területen. A két, csaknem azonos létszámú hadtest között majdnem egy órán keresztül tartott a küzdelem. A poroszok összesen hétszer indítottak rohamot a tölgyesben elhelyezett gyalogság és az ellenséges lovascsoportosítás ellen. Támogatásukra II. Frigyes bevetette a lovastartalékot, amely a gyalogosegységekkel együtt több helyen is áttörte a császári jobbszárny első vonalát, de ezeket a réseket a második vonal alakulatainak végül sikerült elreteszelniük. Kiemelkedik ezek közül a Haller-gyalogezred akciója, amelynek során az egység katonái a folyamatos tüzelést követően közelharcban próbálták feltartóztatni az ellenséget. Ekkor a lőszerhiány már olyan nagy volt, hogy a Károly József főherceg gyalogezredét vezénylő Siskovics József ezredes utasítást adott a dobok beszakítására, s a katonák azokba gyűjtötték az elesettek és a sebesültek megmaradt lőszerét. A heves kézitusában számos katonájával együtt elesett Christian Kossig vezérőrnagy, a tartalék parancsnoka, és este hat óra körül az ellenfél lovasai után a gyalogosok nagy részét is sikerült megfutamítani. A Hülsen vezérőrnagy és Tresckow altábornagy vezette 14 porosz zászlóalj ezt követően még vitézül ellenállt, de a császári lovasság és gyalogság körbefogta, és kemény harc után felmorzsolta őket.

A császári-királyi lovasság másik része a porosz jobbszárny ellen fordult. Az ott lévő gyalogosalakulatokkal, köztük a magyar gyalogezredekkel, eredményes támadást indítottak, és Chocenitzből is sikerült kiűzniük az ellenséget. Csapatai hátrálását látva Frigyes a visszavonuló katonákra kiáltott: "Ágyúkat ide! Előre! Kutyák, örökké akartok élni?" Az egyre nagyobb pánikban már alig hallgattak a nem várt vereségtől önkívületbe esett uralkodóra. Azt a néhány tucat embert, aki követte a királyt, a tüzérségi tűz hamarosan leterítette. II. Frigyest végül segédtisztjének szavai röpítették vissza a valóságba: "Sire! Egyedül akarja elfoglalni az ütegállást?" A mindenfelől előretörő ellenség láttán a porosz uralkodó elrendelte az általános visszavonulást, és a főparancsnokságot átadta Móric annhalt-dessaui hercegnek. Tábornokának arra a kérdésére, hogy a csapatok merre vonuljanak vissza kurtán csak annyit válaszolt: "Spandauba".

Ezt követően a beverni herceg a nyolc gyalogzászlóaljra és 15 lovasszázadra fogyatkozott porosz jobbszárnnyal a Planjantól keletre fekvő magaslatokra húzódott vissza, és onnan fedezte a többi csapat visszavonulását. Az ellenséges csapatoknak erős tüzérségi tűzben és a huszárok állandó zaklatásai között kellett hátrálniuk, de ekkor érte támadás a porosz jobbszárnyon eddig bevetésre várakozó gyalogsági tartalékot is. A Petrovszky Ferenc, a Kálnoki-huszárezred őrnagya által vezetett csapat az ellenség üldözése közben még két tábori ágyút is zsákmányolt. Az utolsó alakulatok este 8 óra körül hagyták el a csatateret. Az ellenséget az egész napos harcban elfáradt lovasság már nem üldözte, csak néhány huszáralakulat tartotta szemmel őket.A császári és királyi hadsereg 1.003 halottat, 5.471 sebesültet, valamint 2.500 foglyot és szökevényt veszített. Az elveszett lovak száma 2.745, a hiányzó csapatzászlók száma pedig öt darab volt. Ennél jóval súlyosabbak voltak az ellenfél veszteségei, amelyek 13.447 főre, köztük több mint 3.000 halottra rúgtak. A császári hadsereg zsákmánya lett továbbá 45 löveg és 22 zászló.

A győzelmet követően a Habsburg-hadsereg még két napig a harcmező közelében maradt. Miután rendezték soraikat, és az elesetteknek megadták a végtisztességet, Krychnowhoz vonultak, ahol a főtisztek a templomban, a hadsereg a falu melletti legelőn hálaadó istentiszteleten vett részt, majd a díszelgő egységek hangos kürt- és sípszó, valamint 142 ágyú és a kézifegyverek díszsortüze mellett "Vivát, Mária Terézia!" kiáltással ünnepelték a győzelmet.

folytatjuk
ISSN 2334-6248 - Elektronikus folyóiratunk havonta jelenik meg. ©2020 Fókusz. Minden jog fenntartva!
Design by predd | Code by tibor